Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT – tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh đáp ứng theo thông tư số 156/2013/TT-BTC. Hướng dẫn cachs chi tiết lập tờ khai giá trị gia tăng mẫu 05 trên HTKK.

tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT

Mẫu số 05/GTGT : Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…… năm …….

[02] Lần đầu:
[ ]
[03] Bổ sung lần thứ
[ ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế :

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………..

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế :

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….ngày…………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5% Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế [21] [22]
2 Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu [23] 1% [24] 2%
3 Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này

[25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2%

[25] [26]

Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]: …………………………

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT trên HTKK:

Bước 1: khởi động phần mềm HTKK và đăng nhập bằng mã số thuế. Nếu chưa cài đặt bạn có thể xem hướng dẫn tại: Cài đặt HTKK.

Bước 2: Chọn mục: Kê khai -> Thuế giá trị gia tăng -> 05/GTGT tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh.

Kỳ tính thuế mặc định phần mềm sẽ là kỳ hiện tại -1. Bạn có thể chọn kê khai cho các kỳ trước đó.

tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT

Bước 3: Nhập các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu người nộp thuế cần nhập nhập:

  • Chỉ tiêu [21], [22]: tự nhập, dạng số, không âm
  • Chỉ tiêu [23]: Mặc định là 1%, không cho sửa
  • Chỉ tiêu [24]: Mặc định là 2%, không cho sửa

Các chỉ tiêu tự tính:

  • Chỉ tiêu [25]= [21] × 1%
  • Chỉ tiêu [26] = [22] × 2%
  • Chỉ tiêu [27] = [25] + [26]

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai thuế GTGT theo mẫu 05. Chúc các bạn thành công!

 

Rate this post