1. Trang chủ
  2. »
  3. Tin tức
  4. »
  5. Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT trên HTKK

Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT trên HTKK

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT – tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh đáp ứng theo thông tư số 156/2013/TT-BTC. Hướng dẫn cachs chi tiết lập tờ khai giá trị gia tăng mẫu 05 trên HTKK.

tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT

Mẫu số 05/GTGT : Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…… năm …….

[02] Lần đầu:
[ ]
[03] Bổ sung lần thứ
[ ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế :

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………..

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế :

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….ngày…………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5% Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế [21] [22]
2 Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu [23] 1% [24] 2%
3 Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này

[25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2%

[25] [26]

Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]: …………………………

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT trên HTKK:

Bước 1: khởi động phần mềm HTKK và đăng nhập bằng mã số thuế. Nếu chưa cài đặt bạn có thể xem hướng dẫn tại: Cài đặt HTKK.

Bước 2: Chọn mục: Kê khai -> Thuế giá trị gia tăng -> 05/GTGT tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh.

Kỳ tính thuế mặc định phần mềm sẽ là kỳ hiện tại -1. Bạn có thể chọn kê khai cho các kỳ trước đó.

tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT

Bước 3: Nhập các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu người nộp thuế cần nhập nhập:

  • Chỉ tiêu [21], [22]: tự nhập, dạng số, không âm
  • Chỉ tiêu [23]: Mặc định là 1%, không cho sửa
  • Chỉ tiêu [24]: Mặc định là 2%, không cho sửa

Các chỉ tiêu tự tính:

  • Chỉ tiêu [25]= [21] × 1%
  • Chỉ tiêu [26] = [22] × 2%
  • Chỉ tiêu [27] = [25] + [26]

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai thuế GTGT theo mẫu 05. Chúc các bạn thành công!

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.