Nếu bạn đang băn khoăn không biết lập báo cáo tài chính theo Thông tư 49 trên HTKK như thế nào để đảm bảo đúng quy định của pháp luật thì hãy cùng công ty Bảo Tín Tax tìm hiểu bài viết hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính chi tiết nhất này nhé.

1. Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo Thông tư 49 trên HTKK

Tại menu chức năng trên giao diện kê khai HTKK, chọn  “Báo cáo tài chính” và chọn “bộ báo cáo tài chính (TT 49/2014/TTNHNN)”, khi đó màn hình kê khai sẽ hiện ra như sau:

Hướng dẫn làm BCTC theo Thông tư 49 trên HTKK

Lưu ý: biểu mẫu có hiệu lực từ năm 2016 trở đi

Bạn chọn kỳ kê khai phù hợp. 

 • Trường hợp năm tài chính trùng với năm dương lịch (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12) thì kiểm tra chi tiết kỳ đến kỳ phải  trong  kỳ tính thuế 

Trong trường hợp năm tài chính, đó không phải là năm dương lịch:

 • Năm tài chính 01/04/X -> 31/03/X+1: kỳ tính thuế năm X
 • Năm tài chính 01/07/X -> 30/06/X+1: kỳ tính thuế năm X
 • Năm tài chính 01/10/X -> 30/09/X+1: kỳ tính thuế trong năm X

Nếu doanh nghiệp của bạn đã tồn tại được 15 tháng: 

 • Nếu doanh nghiệp mới thành lập (số tháng trong năm hoạt động và <= 3 tháng): Kỳ tính thuế năm sau
 • Trường hợp công ty giải thể do phá sản: quyết toán theo kỳ tính thuế đề nghị phá sản, cụ thể như sau:

Tháng giải thể > tháng có ngày đến hạn nộp quyết toán năm trước năm giải thể: kỳ tính thuế là năm giải thể

Tháng giải thể <= tháng phải nộp quyết toán năm trước năm giải thể: kỳ tính thuế là năm trước năm giải thể.

Sau khi chọn khoảng thời gian đăng ký và các phụ lục cần thiết, hãy nhấp vào nút “đồng ý”. Một bảng kê với các phụ lục phù hợp với phụ lục bạn đã chọn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn một trong hai phụ lục LCTTTT và LCTTGT.

Xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

2. Bảng cân đối kế toán (năm) của các tổ chức tín dụng theo Thông tư số 49/2014/TTNHNN

Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo Thông tư 49 trên HTKK

Tại ngày tháng năm : Nhận thông tin về ngày tháng năm trong form nhập niên cho năm tài chính. 

Ngày: Mặc định hiển thị là ngày hiện tại của hệ thống, cho phép chỉnh sửa.

Theo mặc định, các chỉ số chỉ liên quan đến các yếu tố của mô tả, phù hợp với các quy định hiện hành. Nếu những thông báo này thay đổi, người dùng sẽ chỉnh sửa và chỉnh sửa tất cả các chỉ số trong cột tiêu đề, có thể nhập dài tối đa 50 ký tự 

Các chỉ tiêu cần nhập: 

Nút checkbox “BCTC đã được kiểm toán”: cho phép chọn hoặc không chọn, không bắt buộc

Combobox “Ý kiến ​​kiểm toán”: không thể chọn nếu không check “BCTC đã kiểm toán” gồm 4 giá trị:

 • Ý kiến ​​trái ngược 
 • Ý kiến ​​bị bác bỏ 
 • Ý kiến ​​ngoại trừ 
 • Ý kiến ​​hoàn toàn chấp nhận

Người lập trình, Kế toán trưởng: Nhập văn bản 

Người đại diện theo pháp luật: Lấy thông tin Người ký thông tin chung, chỉnh sửa 

Ngày lập: Lấy ngày hiện tại. 

Cột “Ghi chú”: Có thể nhập tối đa 50 ký tự.

Cột [Số năm nay], [Số năm trước]: Ứng dụng cho phép chuyển dữ liệu từ cột [Năm nay]  năm trước sang cột [Năm trước] của năm nay, cho phép chỉnh sửa khi chỉnh sửa khác, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo màu vàng.

Xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính mẫu B01-DNNKLT theo TT133

Tất cả các chỉ tiêu ban đầu giá trị theo mặc định là 0

Các chỉ tiêu phải nhập phần A:

 • I, II, III.[1], III.[2], IV.[1], VI.[1], VIII.[1], VIII.[2], IX.[1], IX.[2], IX.[3], IX.[4], X.[1.a], X.[2.a], X.[3.a], XI.[a], XII.[1], XII.[2], XII.[3], XII.[4]: Đầu tiên, lấy giá trị mặc định là 0 và nhập số dương
 • Chỉ tiêu “trong đó: lợi thế thương mại”: Ban đầu, giá trị mặc định là  0 và một giá trị dương được nhập. Kiểm tra: phải nhỏ hơn hoặc bằng Tài sản có khác XII. [4] nếu không thì ứng dụng cảnh báo đỏ.
 • V, VII. [1]: Đầu tiên, lấy mặc định là 0 và nhập âm và dương
 • III.[3], IV.[2], VI.[2], VII.[2], VIII.[3], IX.[5], X.[1b], X.[2b], X.[3b], XI.[b], XII.[5]: nhập một số âm, ứng dụng hỗ trợ nhập âm và dương, sau đó hiển thị dưới dạng số trong ngoặc đơn (số âm).

Các chỉ tiêu phải nhập phần B:

 •  I, II.[1], II.[2], III, IV, V, VI, VII.[1], VII.[2], VII.[3], VIII.[1.a], VIII.[1.b], VIII.[1.e], VIII.[1.g], VIII.[2]: đầu tiên, lấy giá trị mặc định là 0 và nhập số dương
 • VII [4], VIII.[1.c], VIII.[3], VIII.[4], VIII.[5],VIII.[6]: đầu tiên, lấy giá trị mặc định là 0 và nhập số dương
 • VIII. [1.d]: Nhập số âm, ứng dụng hỗ trợ nhập âm dương, sau đó hiển thị dưới dạng số trong dấu ngoặc đơn (số âm).

Xem thêm: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhanh, hiệu quả

Phần A:

[III] = III.[1] + III.[2] + III.[3]

[IV] = IV.[1] + IV.[2]

[VI] = VI.[1] + VI.[2]

[VII] = VII.[1] + VII.[2]

[VIII] = VIII.[1] + VIII.[2] + VIII.[3]

[IX] = IX.[1] + IX.[2] + IX.[3]+ IX.[4] + IX.[5]

[X] = X.[1] + X.[2] + X.[3]

X.[1] = X.[1.a] + X.[1.b]

X.[2] = X.[2.a] + X.[2.b]

X.[3] = X.[3.a] + X.[3.b]

[XI] = XI.[a] + XI.[b]

[XII] = XII.[1] + XII.[2] + XII.[3] + XII.[4] + XII.[5]

Tổng tài sản có = A.I + A.II + A.III + A.IV + A.V + A.VI + A.VII + A.VIII + A.IX + A.X + A.XI + A.XII

Phần B:

[II] = II.[1] + II.[2]

[VII] = VII.[1] + VII.[2] + VII.[3] + VII.[4]

Tổng nợ phải trả = B.I + B.II + B.III + B.IV + B.V + B.VI + B.VII

[VIII] = VIII.[1] + VIII.[2] + VIII.[3] + VIII.[4] + VIII.[5] + VIII.[6]

VIII[1] = VIII.[1.a] + VIII.[1.b] + VIII.[1.c] + VIII.[1.d] + VIII.[1.e] + VIII.[1.g]

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu = B.I + B.II + B.III + B.IV + B.V + B.VI + B.VII + B.VIII

Các điều kiện kiểm tra/công thức:

Kiểm tra [Tổng tài sản có] = [Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu] nếu không sẽ cảnh báo màu đỏ

Kiểm tra chỉ tiêu “Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu” (cuối kỳ) = 0 ngược lại với cảnh báo màu đỏ không kết xuất, in báo cáo tài chính.

Kiểm tra xem chỉ tiêu [VIII] có phải lớn hơn 0. Nếu [VIII] = 0, thì cảnh báo màu vàng. Nếu công ty mới thành lập vào giữa năm thì có thể = 0

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (năm) đối với tổ chức tín dụng theo Thông tư số 49/2014/TTNHNN

Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo Thông tư 49 trên HTKK

Các chỉ tiêu cần nhập:

Theo mặc định, các chỉ số chỉ đề cập đến các yếu tố của mô tả, theo quy định hiện hành. Nếu các ghi chú này thay đổi, người dùng sẽ sửa tất cả các chỉ số trong cột tiêu đề, tối đa 50 ký tự và có thể chỉnh sửa chúng.

Cột [Năm nay], [Năm trước]: Ứng dụng hỗ trợ chuyển dữ liệu từ cột [Năm nay] của năm trước sang cột [Năm trước] của năm nay. Nếu được sửa theo cách khác, ứng dụng sẽ đưa ra cảnh báo màu vàng.

Các chỉ tiêu: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [VII], [VIII], [7] ban đầu mặc định là 0, nhập dương.

Các chỉ tiêu: [III], [IV], [V], [X], [XIV], [XV], [8] mặc định là 0, nhập âm dương.

Các công thức tính toán:

[I] = [1] – [2]

[II] = [3] – [4]

[VI] = [5] – [6]

[IX]= [I] + [II] + [III] + [IV] + [V] + [VI] + [VII] – [VIII]

[XI] = [IX] – [X]

[XII] = [7] + [8]

[XIII] = [XI] – [XII]

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (năm) đối với các tổ chức tín dụng theo Thông tư số 49/2014/TTNHNN

3.1 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo Thông tư 49 trên HTKK

Các chỉ tiêu cần nhập:

Theo mặc định, các chỉ số chỉ đề cập đến các yếu tố của mô tả, theo quy định hiện hành. Nếu các ghi chú này thay đổi, người dùng sẽ sửa tất cả các chỉ số trong cột Tiêu đề, tối đa 50 ký tự và có thể chỉnh sửa chúng.

Các tiêu chí phải được nhập vào điểm I: [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [08], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]: Nhập giá trị âm dương, mặc định là 0.

Các tiêu chí ghi tại mục II: [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [08], [09]: giá trị ban đầu được giữ nguyên là 0 mặc định và nhập âm dương.

Các chỉ tiêu cần phải nhập tại mục III:

 • [01], [02], [03], [04], [05] đầu tiên nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập âm dương 
 • [06] nhập số dương và mặc định là 0
 • Chỉ tiêu [V] Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ: nhập số dương, mặc định là 0
 • [IV] Điều chỉnh ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái: đầu tiên, lấy giá trị mặc định là 0 và nhập âm dương

Các điều kiện kiểm tra/công thức:

Chỉ tiêu [I] .Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh = [01] + [02] +… + [21] + [22]

Chỉ tiêu [II] Dòng tiền ròng từ hoạt động đầu tư = I. [01] + I.[02] +… + I.[08] + I.[09]

Chỉ tiêu [III] .Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính = II. [01] + II. [02] +… + II. [06]

Chỉ tiêu [IV]. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ = [I] + [II] + [III] 

Chỉ tiêu [VII]. Tiền và các khoản tương đương tiền ở cuối kỳ = [IV] + [V] + [VI]

3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo Thông tư 49 trên HTKK

Các chỉ tiêu cần nhập:

Theo mặc định, các chỉ số chỉ đề cập đến các yếu tố của mô tả, theo quy định hiện hành. Nếu các ghi chú này thay đổi, người dùng sẽ sửa tất cả các chỉ số trong cột tiêu đề, tối đa 50 ký tự và có thể chỉnh sửa chúng.

Cột [Năm nay], [Năm trước]: Ứng dụng hỗ trợ truy xuất dữ liệu từ cột [Năm nay] của năm trước sang cột [Năm trước] của năm nay để chỉnh sửa, nếu chỉnh sửa khác thì sẽ cảnh báo màu vàng 

Các tiêu chí ghi trong mục I: [01], [02], [03], [05], [06], [07], [08], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24] , [25]: mặc định là 0 và nhập âm và dương

Tiêu chí nhập vào mục II: [02], [05], [08], [09] – mặc định là 0 và nhập âm dương.

Các tiêu chí cần nhập trong phần III: 

+ [01], [02], [06]: ban đầu nhận giá trị mặc định 0 và nhập số âm và số dương 

+ [V], [VI]: nhập số âm và số dương, mặc định là 0

Các điều kiện kiểm tra/công thức:

Chỉ tiêu [Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập ] = [01] + [02] + … + [24] + [25]

[I] = I.[01] + I.[02] + … + I.[26] + I.[27]

[II] = II.[01] + II.[02] + … + II.[08] + II.[09]

[III] = III.[01] + III.[02] + … + III.[06]

[IV] = [I] + [II] + [III]

[VII] = [IV] + [V] + [VI]

Trên đây là phần hướng dẫn chi tiết về làm báo cáo tài chính theo thông tư 49 trên HTKK. Nếu bạn có còn những thắc mắc liên quan đến kế toán khác, bạn có thể tham khảo các bài viết tại website của chúng tôi hoặc có thể liên hệ trực tiếp với số hotline bên dưới để được tư vấn tận tình nhé. 

 

 

Rate this post