Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của mỗi một công dân vì thuế chính là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước với mục đích đảm bảo cho mỗi cá nhân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh vào thu nhập vượt trên mức quy định phải đóng thuế của tất cả các cá nhân có phát sinh thu nhập và được thu trực tiếp vào tài khoản thu nhập mà các cá nhân đó thu được. Vậy thì quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì? Làm thế nào để quyết toán thuế thu nhập cá nhân? Hãy cùng với kế toán Bảo Tín tìm hiểu thông qua bài viết sau.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1. Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)  là việc các các nhân phải tiến hành các công việc kê khai số thuế trong một năm tính thuế về các vấn đề số thuế cần phải nộp thêm hoặc hoàn trả số thuế đã nộp thừa bên cạnh đó phải bù trừ vào kỳ tiếp theo.

Trước đây. việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được làm bằng cách điền các thông tin vào mẫu biểu có sẵn rồi đến cơ quan thuế quản lý nộp hồ sơ quyết toán. Nhưng hiện nay đã có phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK, các cá nhân hoặc tổ chức làm quyết toán chỉ cần có ứng dụng HTKK trong máy và làm theo hướng dẫn sau đó nộp trực tuyến đến cổng thông tin của Tổng cục Thuế là được (Mẫu -5/QTT-TNCN). Tổng cục thuế vừa ban hành công văn 5749 vào ngày 05/02/018 về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Người nộp thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) phải quyết toán thuế và nộp tiền thuế (nếu có) trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (Chậm nhất là vào ngày 30/3 dương lịch)

Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022

2. Mục đích của việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mục đích của việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bởi nếu không thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ gặp phải những rắc rối như sau:

  • Đối với các cá nhân phải nộp thêm thuế mà không thực hiện kê khai quyết toán đúng thời hạn, nếu cơ quan thuế phát hiện thì sẽ bị xử phạt hành chính.
  • Đối với cá nhân nộp thừa mà không thực hiện kê khai quyết toán thuế đúng theo thời hạn sẽ không được hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa cũng như không được áp dụng chế độ bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Các cá nhân có các phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân này có thể được làm bởi cá nhân đó hoặc được tổ chức, doanh nghiệp nơi cá nhân đó đang công tác làm thay cho.

3. Hướng dẫn về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào Công văn số 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 của Tổng cục Thuế, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện theo các hướng dẫn cụ thể tại Khoản B Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trong trường hợp các cá nhân kê khai và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại trang web https://canhan.gdt.gov.vn thì hệ thống có các chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên các thông tin có liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do các cá nhân đã kê khai .

Tổng cục thuế đã hướng dẫn cụ thể về nơi để nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ theo đó, các tổ chức sẽ trả thu nhập nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức chi trả thu nhập đó.

Đối với các cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế, cá nhân cư trú có các nguồn thu nhập tiền công, tiền lương tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi mà cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm.

Trong trường hợp các cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã được khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân

Đối với các trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì các cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi mà cá nhân cư trú.

Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập tiền công, tiền lương thuộc diện tổ chức chi trả các mức khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên. Trong đó, cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, các cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân phải trả thu nhập đó.

Trường hợp các cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân phải trả thu nhập cuối cùng.

Trong trường hợp các cá nhân có thay đổi về nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trong trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ khai quyết toán thuế tại cơ quan nơi mà cá nhân cư trú.

Đối với trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã được khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân có cư trú.

Theo như Tổng cục Thuế quy định, cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi mà  cá nhân cư trú.

4. Các trường hợp không phải kết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế có Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 có hướng dẫn về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN); trong đó có nêu rõ các trường hợp không phải thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020 gồm có:

4.1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với Cơ quan thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

4.1.1. Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ  50.000 đồng trở xuống.

  • Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.
  • Trong trường hợp kỳ quyết toán từ năm 2019 trở về trước đã quyết toán trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định 126/2020/NĐ-CP (ngày 05/12/2020) thì sẽ không xử lý hồi tố.

4.1.2. Cá nhân có số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

4.1.3. Các cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công

Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân các tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Xem thêm các dịch vụ quyết toán thuế cá nhân: Dịch vụ kế toán

4.1.4. Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện)

Bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động  mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

4.2. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Trường hợp tổ chức không có phát sinh trả thu nhập thì không khải khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

Bài viết trên đây Bảo Tín đã hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu bạn còn có thắc mắc gì liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn nhé.

5. Câu hỏi thường gặp

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc các các nhân phải tiến hành các công việc kê khai số thuế trong một năm tính thuế về các vấn đề số thuế cần phải nộp thêm hoặc hoàn trả số thuế đã nộp thừa bên cạnh đó phải bù trừ vào kỳ tiếp theo.

Bởi nếu không thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ gặp phải những rắc rối như sau:

  • Đối với các cá nhân phải nộp thêm thuế mà không thực hiện kê khai quyết toán đúng thời hạn, nếu cơ quan thuế phát hiện thì sẽ bị xử phạt hành chính.
  • Đối với cá nhân nộp thừa mà không thực hiện kê khai quyết toán thuế đúng theo thời hạn sẽ không được hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa cũng như không được áp dụng chế độ bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
5/5 - (1 bình chọn)