Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất, cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Theo dõi hết bài viết để nhận ngay mẫu bảng cân đối kế toán cũng như nắm được các nguyên tắc khi lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp bạn nhé!

Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng
Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng

1. Mẫu bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính năm là gì?

Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp phải đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Mẫu bảng cân đối kế toán cụ thể được quy định tại Mẫu số B 01 – DN, ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tải ngay Mẫu bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

– Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục, mẫu Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính năm sẽ khác. Mẫu bảng cân đối kế toán áp dụng trong trường hợp này là Mẫu số B 01/CĐHĐ – DNKLT, ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tải ngay Mẫu bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính năm phải đáp ứng giả định hoạt động liên tụ
Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính năm phải đáp ứng giả định hoạt động liên tụ

2. Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục lập Bảng cân đối kế toán thì phải đảm bảo các nguyên tắc nào?

Theo điểm 1.2 khoản 1 Điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC phải đảm bảo các nguyên tắc sau khi doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục lập Bảng cân đối kế toán đối”

  1. Tuân thủ nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính, như quy định tại Chuẩn mực kế toán.
  2. Trình bày Tài sản và Nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán theo hai loại: ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp:
  • Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng, phân loại Tài sản và Nợ phải trả dựa trên thời hạn thanh toán không quá 12 tháng (ngắn hạn) và từ 12 tháng trở lên (dài hạn).
  • Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng, phân loại Tài sản và Nợ phải trả dựa trên thời hạn thanh toán trong một chu kỳ kinh doanh bình thường (ngắn hạn) và thời gian thanh toán lâu hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường (dài hạn). Doanh nghiệp cần thuyết minh rõ đặc điểm xác định chu kỳ kinh doanh thông thường, thời gian bình quân của chu kỳ kinh doanh thông thường, và các bằng chứng về chu kỳ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và ngành, lĩnh vực hoạt động.
  • Đối với các doanh nghiệp không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt ngắn hạn và dài hạn, Tài sản và Nợ phải trả được trình bày dựa trên tính thanh khoản giảm dần.

3. Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ (ví dụ: khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ…) giữa các đơn vị. Kỹ thuật loại trừ này tương tự như kỹ thuật hợp nhất Báo cáo tài chính.

4. Không trình bày các chỉ tiêu không có số liệu trên Bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp cần sắp xếp số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục lập Bảng cân đối kế toán đối
Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục lập Bảng cân đối kế toán đối

3. Doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục lập trình Bảng cân đối kế toán cần đảm bảo các quy định nào?

Theo khoản 2 của Điều 112 trong Nghị định 200/2014/NĐ-CP, quy định về việc lập Bảng cân đối kế toán cho các doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục như sau:

Điều 112. Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm

2. Lập và trình Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục 

 Việc trình bày các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được thực hiện tương tự như Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp khi đang hoạt động ngoại trừ một số điều chỉnh sau:

a) Không phân biệt ngắn hạn và dài hạn: Các chỉ tiêu được lập không căn cứ vào thời hạn còn lại kể từ ngày lập báo cáo là trên 12 tháng hay không quá 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh thông thường hay trong một chu kỳ kinh doanh thông thường;

b) Không trình bày các chỉ tiêu dự phòng do toàn bộ tài sản, nợ phải trả đã được đánh giá lại theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi hoặc giá trị hợp lý;

2.2. Một số chỉ tiêu có phương pháp lập khác với Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đang hoạt động liên tục như sau:

a) Chỉ tiêu “Chứng khoán kinh doanh” (Mã số 121)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị ghi sổ của chứng khoán kinh doanh sau khi đã đánh giá lại. Doanh nghiệp không phải trình bày chỉ tiêu “Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh” do số dự phòng giảm giá được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của chứng khoán kinh doanh.

b) Các chỉ tiêu liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, góp vốn đầu tư vào đơn vị khác phản ánh theo giá trị ghi sổ sau khi đã đánh giá lại các khoản đầu tư trên. Doanh nghiệp không phải trình bày chỉ tiêu “Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn” do số dự phòng được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư.

c) Các chỉ tiêu liên quan đến các khoản phải thu phản ánh theo giá trị ghi sổ sau khi đã đánh giá lại các khoản phải thu. Doanh nghiệp không phải trình bày chỉ tiêu “Dự phòng phải thu khó đòi” do số dự phòng được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của các khoản phải thu.

d) Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” Mã số 140:

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị ghi sổ của hàng tồn kho sau khi đã đánh giá lại. Số liệu chỉ tiêu này bao gồm cả các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế được phân loại là dài hạn trên Bảng Cân đối kế toán của doanh nghiệp đang hoạt động liên tục. Doanh nghiệp không phải trình bày chỉ tiêu “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” do số dự phòng giảm giá được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của hàng tồn kho.

e) Các chỉ tiêu liên quan đến TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư phản ánh theo giá trị ghi sổ sau khi đã đánh giá lại các tài sản trên. Doanh nghiệp không phải trình bày chỉ tiêu “Nguyên giá” do giá trị sổ sách là giá đánh giá lại, không trình bày chỉ tiêu “Hao mòn lũy kế” do số khấu hao đã được ghi giảm trực tiếp vào giá trị sổ sách của tài sản.

2.3. Các chỉ tiêu khác được lập trình bày bằng cách gộp nội dung và số liệu của các chỉ tiêu tương ứng ở phần dài hạn và ngắn hạn của doanh nghiệp đang hoạt động liên tục.”

Quy định doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Quy định doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Như vậy, thông qua bài viết trên Bảo Tín đã mang đến cho bạn mẫu bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính năm  cũng như nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Bạn thấy bài viết này có hữu ích hay không? Chia sẻ cho chúng tôi biết với nhé!

Rate this post