Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục Thuế, HTKK 4.5.3 cập nhật ngày 12/03/2021.

Tải về HTKK mới nhất: HTKK 4.5.3

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.5.3

 1. Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
 • Miễn thuế đối với trường hợp cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau quyết toán thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công từ 50.000 đồng trở xuống
 1. Cập nhật các nội dung phát sinh
  • Cập nhật tên cơ quan thuế đáp ứng Quyết định số 2357/QĐ-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
 • Chi cục Thuế thành huyện Phú Quốc thành Chi cục Thuế thành phố Phú Quốc trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
  • Cập nhật tờ khai 02/QTT-TNCN
 • Cập nhật lỗi tính sai chỉ tiêu [30] – Cho những người phụ thuộc được giảm trừ đối với trường hợp kê khai vắt năm từ năm 2019 – đến năm 2020 trong trường hợp thời gian giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không chỉ thuộc năm 2020.
  • Cập nhật tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)
 • Cập nhật kiểm tra ràng buộc tại chỉ tiêu [25], [26] đáp ứng Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đối với kỳ tính thuế thuộc năm 2020
 • Chỉ tiêu [25] – Giảm trừ cho bản thân: Số tiền giảm trừ cho bản thân là 11.000.000/người/tháng
 • Chỉ tiêu [26] – Giảm trừ cho người phụ thuộc: Số tiền giảm trừ cho người phụ thuộc là 4.400.000/người/tháng
  • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)
 • Cập nhật lỗi in tờ khai 03/TNDN: Không hiển thị “Mã số thuế”, hiển thị sai “Hình thức quan hệ liên kết” tại Mục I – Phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP
  • Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)
 • Cập nhật chức năng in tờ khai 04/GTGT có tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao” thì hiển thị:
 • Chỉ tiêu “Tỷ lệ GTGT tại dòng hoạt động kinh doanh khác” hiển thị 10%
 • Chỉ tiêu [29] hiển thị công thức là: [29] = [28] x 10

Tải các phiên bản HTKK khác tại: HTKK

Rate this post