Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục Thuế, HTKK 4.5.4 cập nhật ngày 19/03/2021.

Tải về: HTKK 4.5.4

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.5.4

  • Cập nhật sửa lỗi kết xuất tờ khai 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN khi nộp vào hệ thống icanhan báo lỗi “Tờ khai không đúng định dạng”;
  • Cập nhật sửa lỗi kết xuất tờ khai 05-ĐK-TH-TCT (để trống thông tin Email) khi nộp vào hệ thống eTax báo lỗi “Email không đúng định dạng”;
  • Cập nhật sửa lỗi không kết xuất được tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC).

Tải các phiên bản HTKK mới khác tại: Htkk mới nhất

Rate this post