Mẫu biên bản tịch thu hóa đơn mới nhất 2019 theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong tình huống thông tin hóa đơn giá trị gia tăng bị viết sai hay phía hai bên mua bán không xúc tiến hợp đồng nữa. Lập biên bản thu hồi hóa đơn để xóa sổ hóa đơn đã viết sai đó và viết lại hóa đơn mới cho người mua. Trong bài viết tiếp sau đây Baotintax sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết mẫu biên bản thu hồi hóa đơn.

Block "so-dien-thoai" not found

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất theo thông tư 392014TT-BTC
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất theo thông tư 392014TT-BTC

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất theo thông tư 39/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   ………………………

Địa chỉ :  ……………………….

Điện thoại : …………………             MST: ………………………

Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

BÊN B ……………………………………..

Địa chỉ :  ………………………………………

Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………

Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

  • Lý do thu hồi : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải flie word tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn word

Nguồn tham khảo: Dân Tài Chính

Liên hệ tư vấn 

Block "so-dien-thoai" not found

Rate this post