Tài sản là yếu tố cốt yếu để duy trì hoạt động của một công ty, là điều kiện tiên quyết để đồng hành cùng một công ty khi nó phát triển. Tài sản của một công ty bao gồm: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong bài viết này, công ty kế toán thuế Bảo Tín nhằm làm rõ khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, cũng như sự giống và khác nhau giữa tài sản ngắn hạn và tài sản ngắn hạn.

Điểm khác nhau giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

1. Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn là gì?

Theo điều 111, mục 2 thông tư 200

Tài sản ngắn hạn thể hiện tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền và bán hoặc sử dụng trong vòng 12 tháng hoặc trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của công ty tại thời điểm báo cáo. 

Tài sản ngắn hạn: bao gồm tiền mặt và các khoản thu ngắn hạn khác, đồng thời cũng là những tài sản mang tính thanh toán khác.

Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là tài sản của công ty có thời gian sử dụng hữu ích lâu dài, có thời gian bán hàng, thời gian thu hồi (trên 12 tháng hoặc nhiều chu kỳ kinh doanh) và có giá trị cao (10 triệu đồng trở lên). Việc định giá có thể khác nhau giữa các quốc gia và tùy từng thời điểm.

Xem thêm: Vốn pháp định là gì và những quy định về vốn pháp định

2. Sự khác nhau giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Sự khác nhau giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Trong mục Tài sản, khái niệm “Tài sản ngắn hạn” được sử dụng để phân biệt với “Tài sản dài hạn”. Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.

Từ khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, chúng ta có thể tóm tắt bảng sau dùng để so sánh và phân biệt hai loại tài sản này:

Nội dung Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
Thời hạn Nó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, bán hoặc sử dụng trong vòng 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường của công ty tại thời điểm báo cáo. Có thời gian khôi phục hoặc sử dụng lớn hơn 12 tháng tại thời điểm báo cáo
Bao gồm Tiền và các khoản tương đương tiền 

Đầu tư ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn 

Hàng tồn kho 

Tài sản ngắn hạn khác

Phải thu dài hạn 

Tài sản cố định 

Bất động sản đầu tư

Chi phí sản xuất dở dang dài hạn 

Đầu tư tài chính dài hạn 

Tài sản dài hạn khác

Đặc điểm Dễ dàng chuyển đổi thành số tiền cố định và ít rủi ro biến động giá trị. 

Tính thanh khoản cao và thời gian phản hồi nhanh chóng.

Sự vận động và biến đổi không ngừng giúp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty được diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Khó chuyển đổi thành các khoản tiền xác định và rủi ro cao về biến động giá trị.

Tính thanh khoản thấp và thời gian phản hồi lâu.

Khó điều chỉnh trước những thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tài sản dài hạn được nắm giữ với kỳ vọng thu được lợi ích lâu dài trong tương lai, thường dài hơn một năm hoặc một chu kỳ hoạt động.

Khấu hao Vì tài sản ngắn hạn được mua trong năm tài chính hoặc chu kỳ tài chính nên không được trích khấu hao. Vì tài sản dài hạn mang lại lợi ích lâu dài cho công ty nên chúng phải được khấu hao để phân bổ chi phí trong dài hạn.
Ghi nhận giá trị Do rút tiền trong vòng một năm và bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến động thị trường, do đó, phải thường xuyên đánh giá lại. Ghi nhận theo phương pháp giá gốc

Tài sản ngắn hạn có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta rằng việc quản lý thu nhập, chi phí và công nợ của một công ty là một công việc quan trọng đối với kế toán nói riêng và chủ doanh nghiệp nói chung.

Xem thêm: Vốn điều lệ là gì? Vai trò của vốn điều lệ đối với công ty

3. Vai trò của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trong kinh doanh

Vai trò của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trong kinh doanh

Tài sản ngắn hạn đóng một vai trò rất quan trọng trong kinh doanh vì chúng là tài sản được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày và để thanh toán các chi phí phát sinh.

Từ định nghĩa và chia nhóm, rõ ràng sự tồn tại của tài sản ngắn hạn là yêu cầu đầu tiên và rất quan trọng, nó góp phần quan trọng vào quá trình sản xuất kinh doanh của một công ty.

Và thường các tài khoản ngắn hạn được so sánh với nợ ngắn hạn để xác định khả năng thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động ròng của công ty.

Đối với những công ty có quy mô và khối lượng tài sản lớn thì tài sản dài hạn đóng vai trò trọng yếu trong hoạt động kinh doanh. Tài sản dài hạn thường tiêu tốn nhiều tiền của, ngân sách và cần một lượng vốn lớn để đầu tư. Đầu tư vào loại tài sản này, vì vậy nếu khoản đầu tư không hiệu quả, nó sẽ làm tăng nợ của công ty.

Hy vọng nội dung trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn cũng như vai trò của tài sản lưu động đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

5/5 - (1 bình chọn)