Bảng tổng hợp công nợ giúp theo dõi và quản lý tài chính một cách hiệu quả, đảm bảo cho dòng tiền cũng như khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Theo dõi bài viết này đến cuối vì Bảo Tín sẽ cung cấp cho bạn Mẫu bảng tổng hợp công nợ chi tiết. 

1. Bảng tổng hợp công nợ là gì?  

Bảng tổng hợp công nợ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Bảng công nợ giúp theo dõi và quản lý các khoản công nợ phải thu và nợ phải trả của doanh nghiệp đối với khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Vai trò của bảng công nợ là rất quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp:

 • Theo dõi và quản lý kỹ càng các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.
 • Xác định chính xác thời hạn thanh toán các khoản nợ.
 • Kiểm soát rủi ro phát sinh từ việc nợ quá hạn.
 • Xây dựng một kế hoạch tài chính hiệu quả.

Hiện nay, doanh nghiệp có thể sử dụng các phần mềm hiện đại để hỗ trợ quản lý công nợ nhờ sự phát triển mạnh của d với sự phát triển của công nghệ, doanh nghiệp có thể sử dụng các phần mềm hiện đại để quản lý công nợ. 

Bảng tổng hợp công nợ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính
Bảng tổng hợp công nợ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính

2. Các thông tin cần có trong bảng tổng hợp công nợ

2.1 Các thông tin trong bảng tổng hợp công nợ phải thu

Bảng tổng hợp công nợ phải thu là một bảng tổng kết thông tin về các khoản nợ mà doanh nghiệp đang chờ khách hàng thanh toán. Bảng này bao gồm các thông tin sau:

 • Mã số: Mã số của khách hàng, lấy từ cột diễn giải của sổ chi tiết công nợ.
 • Tên khách hàng: Tên đầy đủ của khách hàng.
 • Số dư đầu kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng còn nợ doanh nghiệp tại thời điểm bắt đầu kỳ kế toán, lấy từ cột số dư Nợ đầu kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Số dư đầu kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp còn nợ khách hàng tại thời điểm bắt đầu kỳ kế toán, lấy từ cột số dư Có đầu kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Số phát sinh trong kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng nợ thêm doanh nghiệp trong kỳ kế toán, lấy từ cột tổng số phát sinh Nợ trong kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Số phát sinh trong kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp nợ thêm khách hàng trong kỳ kế toán, lấy từ cột tổng số phát sinh Có trong kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Số dư cuối kỳ bên Nợ: Số tiền khách hàng còn nợ doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, lấy từ cột số dư Nợ cuối kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Số dư cuối kỳ bên Có: Số tiền doanh nghiệp còn nợ khách hàng tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, lấy từ cột số dư Có cuối kỳ của sổ chi tiết công nợ.
 • Cộng: Tổng cộng số dư đầu kỳ, số phát sinh, số dư cuối kỳ của cả bên Nợ và bên Có của các khách hàng.

2.2 Các thông tin trong bảng tổng hợp công nợ phải trả

Bảng tổng hợp công nợ phải trả là một bảng tổng hợp thông tin về các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán. Bảng tổng hợp này bao gồm các thông tin sau:

 • Số thứ tự: Được sử dụng để xác định thứ tự của các khoản nợ phải trả.
 • Các nội dung liên quan đến sản phẩm và khách hàng/nhà cung cấp: Bao gồm tên gọi, mã hàng, cột phân loại khách hàng và nhà cung cấp. Những thông tin này giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và quản lý các khoản nợ phải trả.
 • Các thông tin dữ liệu về công nợ phải trả: Bao gồm phải trả bắt đầu, phải trả đầu kỳ, phải trả tăng, phải trả giảm, phải trả cuối kỳ. Các thông tin này giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình công nợ phải trả của mình.

3. Các hàm Excel sử dụng trong bảng công nợ 

Các công thức Excel được áp dụng trong bảng công nợ đem lại sự tiện lợi và chính xác trong việc tính toán và phân tích dữ liệu, giúp cho doanh nghiệp đưa ra các quyết định quản lý công nợ hiệu quả.

Dưới đây là một số hàm Excel thường được sử dụng trong bảng công nợ:

 • Hàm SUM:  Sử dụng để tính tổng số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.
 • Hàm IF: Được dùng để kiểm tra trạng thái của các khoản nợ, ví dụ như nợ quá hạn hay chưa quá hạn.
 • Hàm VLOOKUP: Sử dụng để tìm kiếm thông tin về khách hàng hoặc nhà cung cấp trong bảng công nợ.
 • Hàm COUNTIF: Dùng để đếm số lượng các khoản nợ quá hạn.
 • Hàm AVERAGE: Dùng để tính trung bình thời gian thanh toán của các khoản nợ.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tận dụng các công thức Excel khác phù hợp với nhu cầu quản lý công nợ của mình..
Các công thức Excel được áp dụng trong bảng công nợ đem lại sự tiện lợi
Các công thức Excel được áp dụng trong bảng công nợ đem lại sự tiện lợi

4. Mẫu bảng tổng hợp công nợ chi tiết 

Để tạo thuận tiện cũng như tăng tốc quá trình lập bảng tổng hợp công nợ, doanh nghiệp có thể tham khảo một số mẫu dưới đây để điều chỉnh và áp dụng phù hợp với đặc điểm của công ty:

4.1. Bảng tổng hợp công nợ phải thu

Tham khảo Mẫu bảng tổng hợp công nợ phải thu miễn phí ngay tại đây.

Bảng tổng hợp công nợ phải thu
Bảng tổng hợp công nợ phải thu

4.2. Bảng tổng hợp công nợ phải trả

Tham khảo mẫu bảng tổng hợp công nợ phải trả tại đây.

Bảng tổng hợp công nợ phải trả
Bảng tổng hợp công nợ phải trả

 

Như vậy, thông qua bài viết trên, Bảo Tín đã mang đến cho bạn mẫu bảng tổng hợp công nợ chi tiết. Bạn có thắc mắc về chủ đề này cần tư vấn thêm, liên hệ Bảo Tín qua hotline +84 786 440 486 để được hỗ trợ.

Rate this post